Skip links

โครงการ “มรดกสุพรรณภูมิ”

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พระอารามแห่ง “รัฐสุพรรณภูมิ” เป็นวัดสำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี
ได้จัดทำโครงการ “มรดกสุพรรณภูมิ” เพื่อเผยแพร่ความรู้ แด่ประชาชนคนรุ่นใหม่ ให้มีความเข้าใจในประวัติศาสตร์ที่ถูกลบเลือน เรื่องราวในอดีตที่หลายคนไม่เคยรู้ จะได้นำกลับมาศึกษาและสร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชนคนจังหวัดสุพรรณบุรี

ในวาระนี้
พระครูศรีรัตนวิภูษิต (พระมหาวิเชียร กลฺยาโณ) เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เจ้าคณะตำบลโคกโคเฒ่า ร่วมกับกลุ่มจิตอาสา ได้เข้าปรับปรุงหอสวดมนต์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์พลุระเบิดหลายปีก่อน ดำเนินการตามหลักการ 5ส ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมของโครงการ “มรดกสุพรรณภูมิ”

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จะรายงานความคืบหน้าของโครงการ ให้ประชาชนผู้ที่สนใจได้รับทราบ ติดตาม และร่วมสนับสนุนทางวัดฯ ในโอกาสต่อไป

…ขออนุโมทนา…สาธุ….

แกลอรี่ภาพ

This website uses cookies to improve your web experience.
Home
Account
Cart
Search